Na Kabi Janaza Uthta

 
">

Hoye Mar Ke Ham Jo Ruswa Hoye Kun Na Gharq Darya
Na Kabi Janaza Uthta Na Kahen Mazar Hota